Thomas Ostermeier, Ritorno a Reims (2017 e 2019) 6

Thomas Ostermeier, Ritorno a Reims (2017 e 2019) 6

Thomas Ostermeier, Ritorno a (2017 e 2019), foto©MasiarPasquali